Javna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pučko otvoreno učilište Slatina kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:
FABIJANAC-PLAST, VL. BRUNO FABIJANAC, Dravska 11, SLATINA, OIB 56052795992
KNJIGOVODSTVENI SERVIS „FABIJANAC“, VL. KATARINA FABIJANAC, Kralja Zvonimira 138, SLATINA, OIB 49460986627